Bugun...
30-09-2014 10:21:00 Kategori: EKONOMİ

Memur düşük zamla yetinecek

Memur düşük zamla yetinecek
  • Facebook Paylaş
  • Yorum Yaz

"Ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle enflasyon ve büyüme tahminlerini revize etmek zorunda kalan hükümet, eski tahminlere dayanarak memur ve emekliye verdiği zamda ise değişiklik düşünmüyor."

Hü­kü­met, de­ği­şen iç ve dış eko­no­mik şart­lar ne­de­niy­le 2014 ve 2015 yıl­la­rı­na yö­ne­lik mak­ro eko­no­mik he­def ve tah­min­le­ri­ni re­vi­ze edi­yor. Bu kap­sam­da enf­las­yon tah­min­le­ri yu­ka­rı, bü­yü­me tah­min­le­ri ise aşa­ğı çe­ki­le­cek. An­cak bi­lin­di­ği gi­bi re­viz­yo­na uğ­ra­ya­cak enf­las­yon ve bü­yü­me tah­min­le­ri, mil­yon­lar­ca me­mur ve me­mur emek­li­le­ri­ne 2014 ve 2015 yıl­la­rın­da ya­pı­la­cak zam­mın be­lir­len­me­sin­de te­mel ve­ri ola­rak dik­ka­te al­dı.

2015 için yüz­de 3+3
 
Hü­kü­met ile Me­mur-Se­n’­in yap­tı­ğı gö­rüş­me­le­rin so­nu­cun­da me­mur­la­ra 2014 yı­lı için net 123 li­ra, me­mur emek­li­le­ri­ne net 146 li­ra sey­ya­nen zam ve­ril­di. An­laş­may­la enf­las­yon far­kı­nın 2014 yı­lın­da uy­gu­lan­ma­ma­sı, 2015 yı­lı için­se yüz­de 3 ar­tı 3 zam ya­pıl­ma­sı ka­ra­ra bağ­lan­dı. 

Ye­ni enf­las­yon tah­mi­ni ise 123 li­ra ve 146 li­ra­lık zam­mın he­sa­bın­da kul­la­nı­lan ora­nın üze­rin­de ola­cak. Bu re­viz­yon­la 2014 ve 2015 yıl­la­rın­da ül­ke­de da­ha yük­sek enf­las­yon ya­şa­na­ca­ğı res­men ilan edil­miş ola­cak. Za­ten 2014 yı­lı prog­ra­mın­da yüz­de 5,3 ola­rak he­def­le­nen tü­ke­ti­ci enf­las­yo­nu bu yı­lın 8 ayın­da yüz­de 6,28’e yıl­lık ise yüz­de 9,54’e yük­sel­di. 


Kaynak: bugun.com.tr
Bu haber 4884 defa okunmuştur.
HABERE YORUM YAZINDİĞER EKONOMİ HABERLERİ
ANKETİMİZE KATILIN

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer
Sosyal Medya

Tüm Anketler
NAMAZ VAKİTLERİ